Páginas

AdSense

Micorrizas ( Micoplus Flower)
MICOPLUS FLOWER tratase de un producto biolóxico natural composto por propágulos de fungos formadores de micorrizas.
Consta de un combinado de ecto e endomicorrizas, capaces de colonizar as raices de todo tipo de plantas, establecendose un mecanismo de simbiose entre a planta e o fungo micorrícico: o producto promove un proceso que desenvolve de forma natural no chan.
                                    ( Na dereita sistema radicular inoculado con  micorrizas)COMPOSICIÓN  E PRESENTACIÓN:

Combinado de propágulos de fungos ecto e endomicorrícicos:
Rhizopogon spp., Scleroderma spp. y Pisolithus tinctorius, en concentración de 2 106 esporas/g + Glomus intraradices y Glomus mosseae, en concentración ;60 propágulos/g sobre soporte inorgánico inerte.
Polvo Soluble (WP)
Presentase en  Estuche con 2 sobres de 3 g c/u


PRINCIPAIS APLICACIÓNS:
A simbiose (asociación) entre as raices das plantas e os fungos micorrícicos das de forma natural en practicamente a totalidade de especies de plantas, tanto cultivadas como silvestres.
Pode aplicarse en todo tipo de platnas, tanto nas que medran en macetas e xardineiras como no xardín ou na eira (hortícolas). Tamén en bonsais.
A colonización do fungo produces por toda a superficie da raiz, estendendo suas hifas cara o exterior do chan. Elo permite explorar un volume de sustrato que antes era inaccesible á raiz da planta: Incrementase logo a superficie de absorción do orde de entre 100 e 1000 veces.

Esquema de colonización:
Entre os beneficios que proporcionan ás plantas están: Maior e mellor absorción de auga e nutrintes (especialmente fósforo e micronutrintes como Zn, B, Cu...) ainda en condicións de chan pouco favorables. Aumento da resistencia ou tolerancia a determiñadas enfermedades causadas por patóxenos do chan. Mellor adaptación a condicións de estrés hídrico (sequía), así como maior tolerancia a condicións desfavorables de salinidade do chan. Mellora as condicións edáficas (do chan) na zoa das raices.

MODO DE EMPREGO-DOSIFICACION:
Disolver un sobre de 3 g en 8-10 litros de auga e regar de normalmente. Cada sobre de 3 gramos permite a inoculación de 10-12 plantas. Aplicar solo, sen mesturar con ningún outro producto.
Canto mais nova é unha planta, mellor acepta as micorrizas e mais rápidos son os seus efectos. Canto mais vella e grande é unha planta, maior cantidade de micorrizas e mais tempo tardarán en establecerse por todo o sistema radicular.
Si ben non existe un momento específico do ano para aplicar as micorrizas, recomendase sua aplicación no momento de máximo desenvolvemento radicular (primavera e outono)
PRECAUCIÓNS:
Non aplicar funxicidas no chan ata pasadas 2-3 semanas pois existe o risco de inhibición no proceso de desenvolvemento de estes fungos micorrícicos.
OBSERVACIÓNS:
Manter no seu envase orixinal, nun sitio limpo, fresco ( 25º C)  e seco, ó abeiro da humedade e da luz solar.Manter fora da achega dos nenos. Manter lonxe de alimentos, bebidas e pensos. Evitar respirar o pó.
Fonte: Fichas técnicas Flower.

A combinación de hormonas de enraizamento xunto coas micorrizas, producen resultados espectaculares.


ES
MICOPLUS FLOWER se trata de un producto biológico natural compuesto por propágulos de hongos formadores de micorrizas.
Consta de un combinado de ecto y endomicorrizas, capaces de colonizar las raíces de todo tipo de plantas, estableciéndose un mecanismo de simbiosis entre la planta y el hongo micorrícico: el producto promueve un proceso que se desarrolla de forma natural en el suelo.


COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN
Combinado de propágulos de hongos ecto y endomicorrícicos:
Rhizopogon spp., Scleroderma spp. y Pisolithus tinctorius, en concentración de 2 106 esporas/g + Glomus intraradices y Glomus mosseae, en concentración >60 propágulos/g sobre soporte inorgánico inerte.
Polvo Soluble (WP)
Se presenta en:
Estuche con 2 sobres de 3 g c/u
PRINCIPALES APLICACIONES
La simbiosis (asociación) entre las raíces de las plantas y los hongos micorrícicos se da de forma natural en prácticamente la totalidad de especies de plantas, tanto cultivadas como silvestres.
Puede aplicarse en todo tipo de plantas, tanto las que crecen en macetas y jardineras como en el jardín o en el huerto (hortalizas). También en bonsáis.
La colonización del hongo se produce por toda la superficie de la raíz, extendiendo sus hifas hacia el exterior del suelo. Ello permite explorar un volumen de suelo que antes era inaccesible a la raíz de la planta: se aumenta la superficie de absorción del orden de 100 a 1.000 veces.
Esquema de colonización
Entre los beneficios que proporcionan a las plantas están: mayor y mejor absorción de agua y nutrientes (especialmente fósforo y micronutrientes como Zn, B, Cu…), aun en condiciones de suelo poco favorables. Aumento de la resistencia o tolerancia a determinadas enfermedades causadas por patógenos de suelo. Mejor adaptación a condiciones de estrés hídrico (sequía), así como mayor tolerancia a condiciones desfavorables de salinidad en el suelo. Mejora de las condiciones edáficas (del suelo) en la zona de raíces.
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION
Disolver un sobre de 3 g en 8-10 litros de agua y regar de forma normal. Cada sobre de 3 gramos permite la inoculación de 10-12 plantas. Aplicar solo, sin mezclar con ningún otro producto.
Cuanto más joven es una planta, mejor acepta las micorrizas y más rápidos son los efectos. Cuanto mayor y más grande es una planta, mayor cantidad de micorrizas y más tiempo tardarán en establecerse por toda la raíz.
FTCP - MICOPLUS (08/09) 2/2
Si bien no existe un momento específico del año para aplicar micorrizas, se recomienda su aplicación en el momento de máximo desarrollo radicular (primavera y otoño).
PRECAUCIONES
No aplicar fungicidas en el suelo hasta pasadas 2-3 semanas pues existe el riego de inhibición en el proceso de desarrollo de estos hongos micorrícicos.
OBSERVACIONES
Mantener en su envase original, en un sitio limpio, fresco (< 25º C) y seco, al abrigo de la humedad y de la luz solar.
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos bebidas y piensos.
Evitar respirar el polvo.


FLOWER MICOPLUS is a natural biological product consisting of spores of mycorrhizae-forming fungi.It consists of a combination of ecto and endo, able to colonize the roots of all plants, establishing a mechanism of symbiosis between plant and mycorrhizal fungus: the product promotes a process that develops naturally in the soil.EN

COMPOSITION PRESENTATION Combined propagules of mycorrhizal fungi and ecto:Rhizopogon spp., Scleroderma spp. and Pisolithus tinctorius, in concentration of 2106 spores / g Glomus intraradices and Glomus mosseae in concentrations> 60 propagules / g of inert inorganic carrier.Soluble Powder (WP)It comes in:Box with two packets of 3 g c / uMAIN APPLICATIONSSymbiosis (association) between plant roots and mycorrhizal fungi occurs naturally in virtually all plant species, both cultivated and wild.It can be applied in all kinds of plants, both growing in pots and planters in the garden or in the garden (vegetables). Also in bonsai.Colonization occurs throughout the root surface, extending its hyphae into the soil outside. This allows to explore a volume of soil that was previously inaccessible to the root of the plant: it increases the absorption surface of about 100 to 1,000 times.Colonization schemeAmong the benefits are provided to plants: more and better absorption of water and nutrients (especially phosphorus and micronutrients such as Zn, B, Cu ...) even in unfavorable soil conditions. Increased resistance or tolerance to diseases caused by soilborne pathogens. Better adaptation to water stress (drought) and increased tolerance to unfavorable conditions of soil salinity. Improved soil conditions (soil) in the root zone.-DOSAGE INSTRUCTIONSDissolve a packet of 3 g in 8-10 liters of water and water as normal. Each of over 3 grams allows inoculation of 10-12 plants. Applied alone, not mixed with any other product.The younger a plant accepts mycorrhizae better and faster are the effects. The bigger and bigger plant, more of mycorrhizae and take longer to settle around the roots.FTCP - MICOPLUS (08/09) 2 / 2While there is no specific time of year to apply mycorrhizae, its application is recommended at the time of maximum root growth (spring and fall).PRECAUTIONSDo not apply fungicides in the soil for 2-3 weeks until there is a risk of inhibition in the development process of these mycorrhizal fungi.COMMENTSKeep in original container in a clean, cool (<25 º C) and dry, away from moisture and sunlight.Keep out of reach of children. Keep away from food, beverages and feed.Avoid breathing dust.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...