Páginas

AdSense

Proposta 19 para a legalización do cánabo en California

 Acta de Regulación, Control e Fiscalización do Cannabis 2010
    Sección 1: Nome
    Esta acta coñecerase como "Acta de Regulación, Control e Fiscalización do Cannabis 2010".

    Sección 2: Achados, Intencións e Propósitos
    Esta acta, adoptada polo pobo de California chega aos seguintes achados, declaración de intencións e propósitos.
    A) Achados
    1) As leis de California que criminalizan o Cannabis fallaron e necesitan ser reformadas. A pesar de pasar décadas arrestando millóns de consumidores non violentos de Cannabis, fallamos en controlar o Cannabis ou reducir a súa dispoñibilidade.
    2) Segundo os estudos, ao redor de cen millóns de estadounidenses (aproximadamente un terzo da poboación do país) recoñecen usar o Cannabis, quince millóns deses norteamericanos consumindo Cannabis no último mes. O consumo de Cannabis é simplemente un feito na vida dunha gran porcentaxe de norteamericanos.
    3) A pesar de ter algunhas das leis máis estritas de Cannabis no mundo, Estados Unidos ten o maior número de consumidores de Cannabis. A porcentaxe dos nosos cidadáns que consome Cannabis é o dobre da porcentaxe de consumidores de Cannabis en Holanda, un país onde a venda e a posesión para consumo en adultos está permitida.
    4) Segundo un estudo recente do National Research Council (Consello Nacional de Investigacións), do once estados norteamericanos onde o Cannabis está actualmente descriminalizado, existe unha escasa relación aparente entre a severidade das sancións e a porcentaxe de consumo.
    5) O Cannabis ten menos efectos daniños que o alcol ou o tabaco, ambos os legais para o seu consumo en adultos. O Cannabis non é fisicamente adictivo, non ten efectos tóxicos a longo prazo no organismo e non xera condutas violentas nos seus consumidores.
    6) En California estímanse quince billóns de dólares en transaccións ilegais de Cannabis por ano. Gravar e regular o Cannabis, como se fai co alcol e o tabaco, xeraría billóns de dólares en beneficios anuais para California que poderían utilizarse en xerar empregos, seguridade social, escolas, estradas e máis.
    7) California malgasta millóns de dólares por ano buscando, arrestando, procesando e encarcerando cidadáns non violentos por ofensas relativas ao Cannabis. Este diñeiro sería mellor utilizado combatendo crimes violentos e criminalidade organizada.
    8) A ilegalidade do Cannabis permite a continuación dun mercado criminal sen control que á súa vez desencadea outras actividades ilegais, xeralmente violentas. Establecendo puntos de venda legais e regulados deixariamos aos narcotraficantes fose do negocio.
    B) Propósitos
    1) Reformar as leis relativas ao Cannabis en California dun modo que beneficie ao estado.
    2) Regular o Cannabis como se fai co alcol: Permitindo aos adultos posuír e consumir pequenas cantidades de Cannabis.
    3) Implementar un marco regulatorio legal para dar maior control a California sobre o cultivo,  procesamiento, transporte, distribución e vendas de Cannabis.
    4) Implementar un marco regulatorio legal para previr o consumo e acceso ao Cannabis por menores de idade en California.
    5) Sacar do negocio aos narcotraficantes perigosos para que a súa influencia nas nosas comunidades descenda.
    6) Prover un acceso máis fácil e seguro para aqueles pacientes que necesiten do Cannabis medicinalmente.
    7) Asegurar que se unha cidade decide non gravar e regular a venda de Cannabis, esa compra e venda dentro dos límites da cidade permaneza ilegal, pero que os seus cidadáns teñan o dereito de posuír e consumir pequenas cantidades, excepto como se permite baixo as Seccións de Saúde e Seguridade 11362.5 e 11362.7 até 11362.9.
    8) Asegurar que se unha cidade decide que non quere gravar e regular a compra e venda de Cannabis (de e cara a adultos soamente), que un sistema legal estritamente controlado sexa implementado para supervisar e regular o cultivo, distribución e venda, e que a cidade terá control sobre como e canto Cannabis pode ser comprado e vendido, excepto como se permite baixo as Seccións de Saúde e Seguridade 11362.5 e 11362.7 até 11362.9.
    9) Gravar e regular o Cannabis para xerar billóns de dólares para o noso estado e gobernos locais, para financiar o que máis importa: Traballo, saúde, escolas e bibliotecas, parques, estradas, transporte e máis.
    10) Deter os arrestos de miles de consumidores non violentos de Cannabis, liberando recursos policiais e aforrando millóns de dólares cada ano, que poderían ser utilizados para arrestar criminais verdadeiramente perigosos e mantelos encerrados, e para outras necesidades esenciais do estado que carezan de fondos.
    11) Permitir á lexislatura adoptar un sistema regulatorio estatal para unha industria comercial de Cannabis.
    12) Facer o Cannabis accesible para propósitos de investigación científica, médica e industrial.
    13) Permitir que California cumpra as obrigacións do estado, baixo a constitución dos Estados Unidos, para promulgar leis que conciernan ao benestar público, a saúde, a moral e a seguridade dentro do estado.
    14) Permitir o cultivo de pequenas cantidades de Cannabis para consumo persoal.
    C) Intención
    1) Esta acta está dirixida a limitar a aplicación e cumprimento das leis locais e estatais relativas á posesión, transporte, cultivo, consumo e venda de Cannabis, incluíndo pero non limitada ás seguintes, existentes agora ou adoptadas no futuro: Seccións do ?The Health and Safety Code? (Código de Seguridade e Hixiene) 11014.5 e 11364.5 [relativo ao aparato de drogas]; 11054 [relativo ao Cannabis ou tetrahidrocannabinoles]; 11357 [relativo á posesión]; 11358 [relativo ao cultivo]; 11359 [relativo á posesión para venda]; 11360 [relativo ao transporte e vendas]; 11366 [relativo ao mantemento de lugares]; 11366.5 [relativo ao uso de propiedade]; 11370 [relativo ao castigo]; 11470 [relativo á confiscación]; 11479 [relativo á incautación e destrución]; 11703 [relativo ás definicións respecto de sustancias ilegais]; 11705 [Accións para o uso de sustancias ilegais controladas]; Seccións do Código Vehicular 23222 e 40000.15 [relativo á posesión].
    2) Esta acta non tenta afectar a aplicación ou cumprimento das seguintes leis estatais relativas a saúde pública e seguridade ou protección de nenos e outros: Seccións do ?The Health and Safety Code? (Código de Seguridade e Hixiene) 11357 [relativo á posesión en terreo escolar]; 11361 [relativo a menores como emendado aquí]; 11379.6 [relativo á produción química]; 11532 [relativo a merodear para cometer un crime ou acto non autorizado pola lei]; Sección 23152 do Código Vehicular [relativo a conducir baixo a influencia]; Sección 272 do Código Penal [relativo a contribuír á delincuencia dun menor]; nin ningunha lei que prohibir o uso de sustancias controladas no lugar de traballo ou por persoas específicas cuxos traballos involucren a seguridade pública.

    Sección 3: Actividades Legais
    Artigo 5 do Capítulo 5 da División 10 do Código de Seguridade e Saúde, comezando coa sección 11300 está agregado para a súa lectura:
    Sección 11300: Regulacións e Controis Persoais
    (a) A pesar doutras disposicións da lei, é lícito e non será ofensa pública baixo as leis de California para calquera persoa de 21 anos ou maior:
    (i) Posuír, procesar, compartir ou transportar non máis dunha onza (28,5gr) de Cannabis, soamente para o consumo persoal dese individuo e non para a súa venda.
    (ii) Cultivar, en propiedade privada polo seu propietario, ocupante legal ou outro residente legal ou convidado polo propietario ou ocupante legal, plantas de Cannabis só para consumo persoal, nunha área non maior a 25 pés cadrados (2,32 m2) por residencia privada ou, en ausencia de residencia, por parcela. O cultivo en propiedade arrendada ou alugada pode estar suxeito a aprobación do dono da propiedade. Nada nesta sección permitirá o cultivo, ilegal ou sen licenza, de Cannabis en terreo público.
    (iii) Posuír no lugar onde se cultivou, as plantas vivas e cultivadas e os resultados de calquera colleita e procesamiento de plantas legalmente cultivadas de acordo á sección 11300 (a)(ii), para consumo persoal.
    (iv) Posuír obxectos, ferramentas, equipamento, produtos e materiais asociados con actividades permitidas, baixo esta subsección.
    (b) ?Consumo Persoal? debe incluír pero non limitarse á posesión e consumo, en calquera das súas formas, de Cannabis nunha residencia ou outro lugar non público, e deberá incluír locais con licenza, abertos ao público, autorizados a permitir nese espazo o consumo de Cannabis por un goberno local conforme á sección 11301.
    (c) ?Consumo Persoal? non debe incluír, e nada nesta acta permitirá:
    (i) Posesión para venda independentemente da cantidade, excepto por unha persoa que teña licenza ou permiso para facelo baixo os termos dunha ordenanza adoptada conforme á sección 11301;
    (ii) Consumo en público ou nun lugar público;
    (iii) Consumo por parte do operador de calquera vehículo, bote ou aeronave mentres está a ser operada, ou que incapacite ao operador.
    (iv) Fumar Cannabis en calquera espazo mentres haxa menores presentes.
    Sección 11301: Regulacións e Controis Comerciais
    A pesar doutras disposicións da lei estatal ou local, un goberno local pode adoptar ordenanzas, regulacións ou outros actos tendo a forza da lei para controlar, dar licenzas, regular, permitir ou autorizar, con condicións, os seguintes puntos:
    (a) Cultivo, procesamento, distribución, o transporte seguro, venda e posesión para venda de Cannabis, pero só por persoas e en cantidades autorizadas legalmente;
    (b) Venda comerciante polo miúdo de non máis dunha onza (28,5gr) por transacción, en locais con licenza, a maiores de 21 anos, para o seu consumo persoal e non para revenda;
    (c) Controis apropiados ao cultivo, transporte, vendas e consumo de Cannabis para prohibir estritamente o acceso ao Cannabis por persoas menores de 21 anos;
    (d) Límites de idade e controis para asegurar que todas as persoas presentes, empregados, ou involucrados en calquera forma na operación destas locais con licenza sexa maior de 21 anos;
    (e) Consumo de Cannabis dentro de locais con licenza;
    (f) Transporte seguro de Cannabis desde un local con licenza para o cultivo ou procesamiento, a un local con licenza para venda ou consumo de Cannabis no establecemento;
    (g) Prohibir e castigar a través de multas civís ou outros medios a posesión, venda, posesión para venda, cultivo, procesamiento ou transporte de Cannabis que non foi obtido legalmente dunha persoa acorde a esta sección ou á sección 11300;
    (h) Controis apropiados aos locais con licenza para venda, cultivo, procesamiento ou venda para consumo no establecemento, de Cannabis, incluíndose límites en zonas e uso de terreos, localizacións, tamaño, horas de operación, ocupación, protección de propiedades contiguas ou próximas e persoas dunha exposición non desexada, publicidade, letreiros, e outros controis necesarios para a protección da saúde pública e o benestar;
    (i) Controis ambientais e de saúde pública apropiados para asegurar que todo local con licenza minimice calquera dano ao medioambiente, a veciños contiguos e próximos, e transeúntes;
    (j) Controis apropiados para restrinxir a exposición pública ou o consumo público de Cannabis;
    (k) Impostos ou taxas apropiados conformes á sección 11302;
    (l) Tales cantidades maiores, como a autoridade local xulgue apropiadas e adecuadas baixo circunstancias locais, que aquelas establecidas baixo a sección 11300(a) para posesión persoal e cultivo, ou baixo esta sección para cultivo comercial, procesamiento, transporte e venda por persoas autorizadas a facelo baixo esta sección;
    (i) Outros controis apropiados necesarios para a protección da saúde pública e o benestar.
    Sección 11302: Imposición e Recolección de Impostos e Taxas
    (a) Toda ordenanza, regulación ou outra acta adoptada acorde á sección 11301 pode incluír a imposición de impostos xerais, especiais ou interiores a transferencias ou transaccións, avaliacións de beneficios, ou taxas, en calquera actividade autorizada acorde á devandita promulgación, a fin de permitir ao goberno local recadar ingresos, ou indemnizar calquera custo, directo ou indirecto, asociado coa actividade autorizada, ou a concesión de permisos ou réxime de concesión de licenzas, incluíndo sen limitar: Administración; aplicacións e emisións de licenzas ou permisos; inspección de locais con licenza e outras aplicacións de ordenanzas adoptadas baixo a sección 11301, incluíndo a aplicación contra actividades non autorizadas.
    (b) Todo local con licenza será responsable de pagar todos os impostos, taxas, multas, sancións (federais, estatais e locais) ou outras responsabilidades financeiras impostas aos negocios, instalacións ou locais, incluíndo sen limitacións impostos sobre a renda, impostos comerciais, dereitos de licenza e impostos á propiedade, sen ter en conta o tipo de negocio ou os artigos ou servizos vendidos.
    Sección 11303: Incautación
    (a) Sen interporse ás seccións 11470 e 11479 do ?The Health and Safety Code? (Código de Seguridade e Hixiene) ou calquera outra disposición de lei, ningún estado ou forza de seguridade local ou oficial procurará, ou ameazará de, incautar ou destruír calquera planta de Cannabis ou sementes de Cannabis que foren legalmente cultivadas, procesadas, transportadas, posuídas, posuídas para venda, vendidas ou usadas en conformidade con esta Acta ou calquera ordenanza, lei ou regulación dun goberno local adoptada conforme a esta Acta.
    Sección 11304: Efectos da Acta e Definicións
    (a) Esta Acta non debese ser interpretada para afectar, limitar ou emendar calquera estatuto que prohibir a incapacidade mentres se realizaren actividades perigosas tales como conducir, ou as que penalizaren levar Cannabis a unha escola á cal asistan alumnos desde xardín de infantes até os 12 anos de idade, inclusive.
    (b) Nada nesta Acta debese ser interpretado para permitir o transporte interestatal ou internacional de Cannabis. Esta acta deberá ser interpretada para permitirlle a unha persoa transportar Cannabis, de forma segura, desde un local con licenza nunha cidade ou condado até outro local con licenza noutra cidade ou condado conforme a calquera ordenanza adoptadas na devandita cidade ou condado, a pesar de calquera outra lei estatal ou da falta de tales ordenanzas nas cidades ou condados intervinientes.
    (c) Ningunha persoa debese ser castigada, multada, discriminada ou negárselle ningún dereito ou privilexio por establecer calquera conduta permitida por esta acta ou autorizada conforme á Sección 11301 desta acta. Dispóndose, con todo, que o dereito existente dun empleador de sinalar o consumo que incapacite o rendemento laboral do empregado non será afectado.
    (d) Definicións
    Para a finalidade desta Acta:
    (i) ?Marihuana? e ?Cannabis? son termos intercambiables que se refiren a todas as partes da planta do Xénero Cannabis, estea en crecemento ou non; a resina extraída de calquera parte da planta; concentrados de Cannabis; produtos comestibles que o contiveren; e todo compoñente activo, manufactura, derivado, ou preparado da planta, ou resina.
    (ii) ?Unha onza? significa 28,5 gramos.
    (iii) Para a finalidade da sección 11300(a)(ii) ?Planta de Cannabis? significa todas as partes dunha planta viva de Cannabis.
    (iv) Ao determinar si unha cantidade de Cannabis excede ou non as cantidades permitidas por esta Acta, aplicarase o seguinte:
    (a) Só as cantidades do compoñente activo do Cannabis en produtos comestibles de Cannabis serán incluídas;
    (b) Plantas de Cannabis tanto vivas como cultivadas serán avaliadas segundo pés cadrados, non por peso, ao determinar as cantidades establecidas na sección 11300(a);
    (c) Nun proceso penal unha persoa acusada de violar unha limitación desta Acta terá o dereito a defenderse aducindo que o Cannabis está razoablemente relacionado ao seu consumo persoal.
    (v) ?Residencia? significa vivenda ou estrutura, for permanente ou temporal, en propiedade privada ou pública, destinada a ser ocupada por unha ou varias persoas, con fins residenciais, e inclúe aquela porción de calquera estrutura destinada a fins tanto comerciais como residenciais.
    (vin) ?Goberno local? significa cidade, condado, ou cidade e condado.
    (vii) ?Locais con licenza? refire a calquera comercio, establecemento, edificio, terra ou área que dispoña dunha licenza, permiso, ou estea autorizado, para cultivar, procesar, transportar, vender, ou permitir o consumo de Cannabis no seu establecemento conforme a toda ordenanza ou regulación adoptada por un goberno local conforme á sección 11301, ou a calquera regulación ou estatuto estatal posteriormente promulgado.

    Sección 4: Prohibición á Subministración de Marihuana a Menores
    a) Toda persoa de 18 anos de idade ou maior que contratase, empregase ou usase a un menor no transporte, traslado, venda, distribución, preparado para venda de calquera produto de marihuana, que ilegalmente vendese, ou ofrecer vender, calquera tipo de marihuana a un menor, ou quen proporcione, administre, de ou ofreza calquera tipo de marihuana a un menor de 14 anos de idade, ou quen induza a un menor a utilizar marihuana en violación á lei será castigado con encarceramento nunha prisión estatal, por un período de tres, cinco ou sete anos.
    b) Toda persoa de 18 de idade ou maior, que provese, administrase, ou der ou ofrecer prover, administrar ou dar, marihuana a un menor de 14 anos de idade ou maior, será penalizado con encarceramento, nunha prisión estatal por un período de tres, catro ou cinco anos.
    c) Toda persoa de 21 anos de idade ou maior, que con coñecemento, provese, administrase, der ou ou ofrecer prover, marihuana a unha persoa de 18 anos de idade, pero, menor de 21 anos de idade, será castigado con encarceramento no cárcere local, por un período de até seis meses e será multado con até mil dólares por cada ofensa.
    d) Agregándose ás penas anteriores, calquera persoa con licenza, permiso ou autorización, para realizar calquera actividade da Sección 11301, que mentres estiver con licenza, permiso ou autorización, negligentemente provese, administrase, der ou vendese, ou ofrecer prover, administrar, dar ou vender marihuana, a calquera persoa menor de 21 anos de idade, non terá permitido, ser propietario, operar, ser empregado, asistir ou licenciar permisos autorizados baixo a sección 11301, por un período dun ano.

    Sección 5: Emenda
    Seguindo o Artigo 2, sección 10(c) da Constitución de California, esta Acta por emenda, xa for por unha consecuente votación da poboación do estado; ou vía estatuto de validación expedido vía lexislativa e asinada polo Gobernador, pero só para os seguir os propósitos da Acta. Tales Emendas inclúen, pero non están limitadas a:
    (a) Emendas ás limitacións da sección 11300, que limita os as cantidades mínimas de limiares, poden ser modificadas polo poder lexislativo, para tomar medidas menos restritivas
    (b) Estatutos e regulacións autorizadas, para futuros propósitos da Acta, para establecer un marco regulatorio para o sistema comercial estatal, da industria do Cannabis, que especificase algún ou todos os puntos referidos nas Seccións 11301 e 11302
    (c) Leis que autorizasen a produción de cáñamo (Cannabis industrial) ou outra forma de Cannabis (con baixa porcentaxe de THC) para Horticultura ou uso Industrial

    Sección 6: Divisibilidade
    Calquera cláusula desta medida ou a súa aplicación a calquera persoa ou circunstancia queda invalidada, ese carácter de inválida non afectará outras cláusulas ou aplicacións de medidas que estiver en efecto ou sen a cláusula ou aplicación, e con este fin as cláusulas desta medida son divisibles.
Traducción do español ó galego por  A.V.E María Vigo
A opinión Pública en California: EIQUÍ
Traducción inicial ó español realizada por Asociación Rosarina de Estudos do Cánnabis
Fonte: AGaCaTe 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...